Přehled činnosti


Inženýrskogeologický průzkum:

Jádrové sondy bez výplachu maloprůměrové nebo velkoprůměrové, odběr vzorků zemin a vody k laboratornímu zpracování, popis základových inženýrskogeologických poměrů a hydrogeologických poměrů, určení vlastností zemin, návrh způsobu založení, doporučení pro projekt a stavbu.

Kontroly provádění zemních prací:

Přejímky základových spar, výběr vhodných zemin, kontrola hutnění, statické zatěžovací zkoušky, ověřování možnosti vsakování.

Laboratorní a polní zkoušky:

Znitostní rozbory, indexové zkoušky, zkoušky zhutnitelnosti zemin, statické zatěžovací zkoušky, dynamická penetrace.