Úvodní stránka

Jako fyzická osoba pracuji již od roku 1992, na základě živnostenského listu a osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat práce v inženýrské geologii vydaném Ministerstvem pro životní prostředí, pod jehož působnost práce inženýrskogeologického průzkumu spadají.

 

Provádím inženýrskogeologický průzkum především pro zakládání pozemních staveb, hrází malých vodních nádrží, komunikací, liniových staveb (vodovody, elektrická vedení,...). Průzkumem se ověřují inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry.

Vzorky zemin se zpracovávají ve vlastní laboratoři mechaniky zemin. Významnou součástí kontrol provádění zemních prací jsou polní zkoušky, především statická zatěžovací zkouška deskou, ověřování míry zhutnění atp